طب
تهران
آزمایشگاه
اکسیر
پارس ژنوم
کالی پزشکی
سهم 50 درصدی آزمون کتبی و 50 درصدی سوابق و مصاحبه دکتری وزارت بهداشت
قانون سهم نمره کتبی و مصاحبه در آزمون دکتری وزارت بهداشت تغییر یافت. پس از تصویب این قانون در مجلس و تایید آن در شورای نگهبان در هجدهم فروردین 95 و سپس ابلاغ آن توسط رییس جمهور که در اردیبهشت ماه صورت گرفت، مقرر شد از سال 96 روند پذیرش و جذب دانشجو در تحصیلات تکمیلی علوم پزشکی بصورت زیر اجرایی گردد:

جهت ورود به مقطع دکتری آموزشی-پژوهشی وزارت بهداشت: 50 درصد مربوط به نمره کتبی(همان آزمون دکتری وزارت بهداشت)، 30 درصد مربوط به سوابق آموزشی و پژوهشی، و در نهایت 20 درصد مربوط به مصاحبه علمی توسط اساتید مربوط در منطقه آمایشی صورت خواهد بود.

جهت ورود به مقطع دکتری پژوهشی وزارت بهداشت: 30 درصد نمره مربوط به نمره کتبی(همان آزمون دکتری وزارت بهداشت)، 20 درصد مربوط به سوابق آموزشی و پژهشی و فناوری، 30 درصد مربوط به مصاحبه علمی توسط اساتید و 20 درصد بخاطر تهیه پروپوزال یا طرحواره مد نظر قرار خواهد گرفت.
  • درج تبلیغات و اگهی
  • قائم
  • سیتوژنوم
  • الماس
  • نور
  • ارمان